fbpx

§ 1.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu “Biznesowy protip roku” jest Casbeg Consulting sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław, NIP: 8992846938, (dalej „Casbeg” lub „Organizator”).

 2. Tekst Regulaminu Konkursu jest dostępny do wglądu na stronie internetowej: https://casbeg.com/pl/regulamin-konkursu 

3. Regulamin Konkursu jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem

transgranicznego charakteru internetu. 

7. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać wysyłając wiadomość z zapytaniem na adres e-mail: [email protected] 

8. Konkurs prowadzony jest w dniach 15.09.2022 r. – 19.09.2022r., przy czym zgłoszenia

do Konkursu można dokonywać do dnia 19.09.2022 r., do godziny 23:59:59, a wyniki

Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 20.09.2022 r.

 § 2. 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba, która

w dniu zgłoszenia do Konkursu skończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności

prawnych i mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnik”).

2. W Konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele i pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

3. Aby móc wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien odpowiedzieć do dnia 19.09.2022 r., do godziny 23:59:59 na pytanie konkursowe znajdujące się w kwestionariuszu wysłanym w dniu 15.09.2022 w mailingu o tytule “Poznajmy się lepiej! [i wygraj bilet na Infoshare]”. W tym celu koniecznie jest bycie subskrybentem newslettera, korzystanie z sieci internet oraz urządzenia pozwalającego na dostęp do skrzynki pocztowej i narzędzia Typeform w którym jest zapisany kwestionariusz.

§ 3. 

ZASADY KONKURSU

1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu pracy konkursowej, która będzie odpowiedzią na pytanie: Jaka decyzja biznesowa zmieniła najwięcej w Twojej firmie w ostatnim czasie? („Praca Konkursowa”). Prace Konkursowe powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników Konkursu.

2. Każda osoba chcąca wziąć udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie jedną Pracę Konkursową.

3. Prace Konkursowe powinny być umieszczane w formie odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w kwestionariuszu wysłanym w dniu 15.09.2022 w w mailingu o tytule “Poznajmy się lepiej! [i wygraj bilet na Infoshare]”. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia do Konkursu, jeżeli Praca Konkursowa lub zamieszczone w związku z nią treści będą naruszały prawa osób trzecich,

zawierały treści sprzeczne z prawem, regulaminem Konkursu, treści obraźliwe, wulgarne, erotyczne bądź treści powszechnie uznane za naganne lub niedopuszczalne. Z takich samym przyczyn Organizator może odmówić wydania Nagrody, jeżeli wskazane wyżej okoliczności zostaną ustalone po rozstrzygnięciu Konkursu. W takim wypadku Organizator nie wyłania kolejnego zwycięzcy.

5. Uczestnik wobec Organizatora i Fundatora ponosi odpowiedzialność za naruszenie

zasad opisanych w ust. 4 powyżej.

6. Zgłoszone Prace Konkursowe są poddane ocenie komisji konkursowej powołanej przez

Organizatora, która, oceniając kreatywność i oryginalność prac, dokona wyboru 1 (jednej) nagrodzonej Pracy Konkursowej, przyznając autorowi Nagrodę. 
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora w dniu 20.09.2022 roku do godziny 18:00 poprzez wiadomość e-mail wysłaną do Laureata.

§ 4. 

KAPITUŁA ORAZ WYBÓR LAUREATÓW

1. Kapituła wybiera Laureatów w drodze głosowania. 

2. Głosowanie odbywa się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość  poprzez wysłanie przez członków Kapituły ocen zgłoszeń. 

3. Każdy członek Kapituły może oddać jeden głos. 

4. Członkami Kapituły są 3 osoby wybrane przez Organizatora należące do zespołu Casbeg Consulting.

§ 5. 

NAGRODY

1. Konkurs wygra 1 osoba, która przygotuje najciekawszą odpowiedź na pytanie konkursowe. 

2. Nagrodą w konkursie jest bilet o wartości 613,77 PLN (Conference Pass) na konferencję Infoshare, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 6-7.10.2022r oraz zestaw gadżetów firmowych Casbeg Consulting (workoplecak, skarpetki, klapki, kubek).

3. W celu umożliwienia wydania Nagrody nagradzany Uczestnik Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem odpowiadając na wiadomość informującą o wygranej w ciągu 3 dni roboczych uwzględniając informacje:

a. imię i nazwisko,

b. adres,

c. dane kontatkowe (adres e-mail i numer telefonu)

4. Prawo do odbioru Nagrody Uczestnik nabywa po spełnieniu warunków określonych w tym regulaminie. Jeżeli nagradzany Uczestnik nie spełni wszystkich warunków, jak również w przypadku, gdy okaże się, że podał nieprawdziwe dane lub dane uniemożliwiające przesłanie Nagrody, Nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Fundatora.

5. Nagroda zostanie przesłana do zwycięzcy, w ciągu 4 dni roboczych od spełnienia warunków określonych w tym regulaminie.

6. Właścicielem Nagrody do chwili jej wydania zwycięzcy Konkursu jest Fundator.

7. Uczestnik nie może żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

8. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.

§ 6. 

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesłać pisemnie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres mailowy: [email protected] z dopiskiem „Konkurs_Reklamacja” najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Nadesłane reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres mailowy adresata.

§ 7. 

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych osób, których dane zostały udostępnione i są przetwarzane w związku z Konkursem jest Organizator. 

2. Dane osobowe podane w Formularzu, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także w celach rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). 

3. Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenia oraz zapobieganie roszczeniom. Prawnie uzasadnionym interesem Organizatora jest także realizacja zasady rozliczalności, jak również prowadzenie działalności marketingowej skierowanej do Uczestników Konkursu. 

4. Sposób przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest dostępny na jego stronie Internetowej pod adresem https://casbeg.com/pl/polityka-prywatnosci/.

§ 8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator może odwołać Konkurs w dowolnym momencie, nie później jednak niż do dnia jego rozstrzygnięcia, co nie powoduje powstania roszczeń odszkodowawczych Uczestników. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie dotychczas nabytych praw Uczestników.